tennguoidepnhat.net
Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (1) (24-1-1966)
Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến, Tôi trân trọng lưu ý đồng chí tới cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành ở nước Việt Nam chúng tôi. Như đồng chí đã biết rõ, trong hơn mười một nǎm qua, …