tennguoidepnhat.net
Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4-1966)
1- Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình. 2- Chấp hành triệt để đường lối, chính sách của Đảng …