tennguoidepnhat.net
Việt Nam chiến đấu theo những lý tưởng dân chủ
– Ngày 11/7/1946, một ngày tiếp xúc bận rộn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp với bà con Việt kiều và nhiều tổ chức chính trị, xã hội và chính khách Pháp trong đó có Tổng hội Giáo học Pháp, H…