tennguoidepnhat.net
Đoàn kết: Chúng ta là sức mạnh!
Khi Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”, chúng ta đều hiểu rằng: Đoàn kết là cái gốc của thành công. Cũng nói về vấn đề này, từ xa xưa…