tennguoidepnhat.net
Điện gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô nhân dịp Đoàn Chủ tịch xôviết tối cao Liên Xô quyết định tặng Huân chương Lênin (6-11-1967)
Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Thưa các đồng chí kính mến, Được tin các đồng chí quyết định tặng tôi Huân chương Lênin, tôi vô cùng cảm động và vô cùng cảm ơn các đồng chí…