tennguoidepnhat.net
Thư chúc mừng nǎm mới (1-1-1968)
Đồng bào và chiến sĩ yêu quý, Từ nǎm 1965, đế quốc Mỹ đưa hàng chục vạn quân trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta và gây chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, nhân dân ta đoàn kết một lòng, kiên qu…