tennguoidepnhat.net
Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Phụ nữ
1 … Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. … Về ph…