tennguoidepnhat.net
Thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở châu á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (Lào) Thức…