tennguoidepnhat.net
Điện gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (13-7-1968)
Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, Quân và dân Trị &#…