tennguoidepnhat.net
Mấy quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và thực tế hiện nay
Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa và xây dựng con người là một chủ đề rộng lớn. 1. Về vai trò của văn hóaĐã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Dù không có điều kiện và t…