tennguoidepnhat.net
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3-2-1969)
Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. Trải qua 39 nǎm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thàn…