tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Nam Yêmen (14-10-1968)
Kính gửi: Ngài Quatan Môhamét An Saabi, Tổng thống nước Công hoà Nhân dân Nam Yêmen, Mêdinaátsát Nhân dịp lễ mừng lân thứ nhất ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà Nhân dân Nam Yêmen, thay mặt nhân dâ…