tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập Yêmen (25-9-1968)
Kính gửi: Ngài ápđun Rátman Iriani, Chủ tịch Hội đồng Cộng hoà nước Cộng hoà A Rập Yêmen, Xana Nhân dịp lễ mừng lần thứ sáu ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà A Rập Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam…