tennguoidepnhat.net
“Chí công vô tư” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
(Bài viết đã đăng trong Tập san Trường Đại học Luật Tp. HCM: Cán bộ, giảng viên và sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) Ở thế kỷ XVIII và XIX, những nhà triết học Anh như Be…