tennguoidepnhat.net
Điện khen đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam (16-3-1969)
Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. (Nhờ chuyển đến đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam yêu quý). Đầu Xuân n…