tennguoidepnhat.net
Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh
Việt Nam là một quốc gia dân tộc có một nền văn hóa đặc sắc đ­ược hình thành và phát triển trên một nghìn năm lịch sử. Dân Việt Nam có tinh thần cố kết, đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ thành mộ…