tennguoidepnhat.net
Nâng cao trách nhiệm chǎm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng (1-6-1969)
Nói chung trẻ con ta rất tốt. Ở miền Nam, các cháu bé rất dũng cảm, đã hǎng hái giúp đỡ bộ đội, giúp đỡ gia đình có người kháng chiến, làm giao liên, đánh du kích, v.v.. Nhiều cháu mới hơn 10 tuổi …