tennguoidepnhat.net
Ngoại giao nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(TCTG) – Tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao của Người là sự kết tinh truyền thống của dân tộc và tinh hoa của nhân loại, trong đó ngoại giao nhân dân là một “binh chủng” đa kênh và đ…