tennguoidepnhat.net
Giá trị thực tiễn trong di huấn của Bác Hồ
(GD&TĐ) – Đã 40 năm kể từ ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta về với Thế giới Người Hiền và cũng là 40 năm toàn Đảng toàn dân ta phấn đấu không ngừng để làm theo các ước nguyện đã được ghi …