tennguoidepnhat.net
Di chúc Hồ Chí Minh – Vấn đề giải phóng phụ nữ và phát triển bền vững
Vượt lên các nhà cách mạng cùng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người khởi xướng con đường giải phóng phụ nữ ở nước ta. Người đã thức tỉnh phụ nữ giải phóng chính mình, tham gia giải phóng dân …