tennguoidepnhat.net
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (kỳ 14)
74. Nghe tiếng giã gạo Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông; Sống ở trên đời người cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới thành công. Nhật ký trong tù, Sđd, t.3, tr.350. &…