tennguoidepnhat.net
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (kỳ 13)
đ) Bệnh lười biếng – Khi tiếp được mệnh lệnh hoặc nghị quyết không chịu nghiên cứu rõ ràng. Không lập tức đưa ngay mệnh lệnh và Nghị quyết đó cho cấp dưới, cho đảng viên, cho binh sĩ. Cứ xếp …