tennguoidepnhat.net
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (kỳ 5)
II. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN CÁN BỘ – ĐẢNG VIÊN 18. … Tư cách một người cách mệnh Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mì…