tennguoidepnhat.net
Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình, cũng như giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực …