tennguoidepnhat.net
Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Giai cấp nông dân
1. “Thực túc thì binh cường!” Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí, Nhà nông l…