tennguoidepnhat.net
Vận dụng tư tưởng, tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh
Tự học và học suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và chính Người là tấm gương sáng ngời về tinh thần suốt đời bền bỉ và khiêm tốn học hỏi. Người căn dặn: “Ph…