tennguoidepnhat.net
Tự phê bình và phê bình, vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng
(Chinhphu.vn) – Giá trị đích thực của nguyên tắc tự phê bình và phê bình Ðảng ta thường nói: Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Ðảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng,…