tennguoidepnhat.net
Bầu cử ở Việt Nam: “Dân chủ hình thức” hay dân chủ thực chất
Bản chất của luận điệu chống đối này là lợi dụng những quan điểm của Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam trong quá trình phát triển đường lối đổi mới, nhất là trên phương diện chính trị, để loại bỏ vai tr…