tennguoidepnhat.net
Thư của Bác Hồ gửi ngành y tế – 27/02/1955
Gửi Hội nghị Cán bộ Y tế Bác thân ái chúc các cô (nghe nói có nữ bác-sĩ ở Nam về?) các chú vui vẻ mạnh khỏe, hăng hái trao đổi kinh nghiệm, bàn định kế hoạch cho thiết thực, và làm việc cho tiến bộ…