tennguoidepnhat.net
Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Bộ đội, Công an
1. … Hỏi: Đời sống mới trong bộ đội nên như thế nào? Đáp: Bộ đội là một đoàn thể tổ chức nghiêm ngặt đã sẵn, càng dễ thực hành đời sống mới. Một là kỷ luật phải cực kỳ nghiêm. Hai là siêng lu…