tennguoidepnhat.net
Hãy viết cho người đọc hiểu được, nhớ được, làm theo được
Trong lý lịch còn giữ tại kho lưu trữ của Quốc tế cộng sản trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi ở phần nghề nghiệp: Nghề viết báo bên cạnh một số nghề khác. Đồng chí Phạm Văn Đồng viết: “Hồ Chí M…