tennguoidepnhat.net
Đạo đức cách mạng là suốt đời “tận trung với nước, tận hiếu với dân”
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian và công sức quan tâm chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một yếu tố cốt lõi, theo Người là mỗi c…