tennguoidepnhat.net
Những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lê nin và Cách mạng vô sản thế giới
Hồ Chí Minh – nhà chính trị, nhà tư tưởng, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế. Từ khi rời Tổ quốc đi tìm con đường giải phóng dân tộc, Hồ Ch…