tennguoidepnhat.net
Năm nội dung chủ yếu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh ban hành 5 nội dung chủ yếu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đảng bộ, chi bộ c…