tennguoidepnhat.net
Giá trị minh triết Hồ Chí Minh
1. Phương pháp tạo dựng lâu dài tri thức Phạm Văn Đồng đã từng khái quát: “Hồ Chí Minh, người tiểu tư sản nông thôn bởi nguồn gốc xuất thân, trở thành người công nhân bởi cuộc sống và lập trường …