tennguoidepnhat.net
Lựa chọn, sử dụng cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. N…