tennguoidepnhat.net
Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
(TuanVietNam) – Tiếp tục mạch bài, GS Tương Lai cho rằng:Trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi để hiểu được sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi nghiệm ra rằng, cần phải xá…