tennguoidepnhat.net
Quán triệt phương châm “Nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nguyên tắc này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam và trở thành …