tennguoidepnhat.net
Nguyên tắc Phê bình và tự phê bình trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ. Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam …