tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện nhân cách Đảng viên Cộng sản
Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhân không chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Chính vì thế, Người đã được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa. Trong thế giới biến…