tennguoidepnhat.net
Chuyện Bác Hồ đi bầu cử
Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người dừng lại để Bác bầu cử trước. Thấy vậy, Người nói thẳng thắn: “Ai đến trước, bầu trước. Bác đến sau, Bác chờ”. Ngày 8/5/1960, nhân dân và thanh…