tennguoidepnhat.net
Xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Với bản chất cách mạng và khoa học, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, kiên cường lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gia…