tennguoidepnhat.net
Đạo đức yêu nước thương dân – một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Ngược dòng lịch sử dân tộc, chúng ta thấy hơn một ngàn năm bị phương Bắc thống trị thì cũng hơn một ngàn năm dân tộc Việt Nam đã kiên trì cuộc đấu tranh yêu nước bất khuất – để giành lại đất …