tennguoidepnhat.net
Kỷ niệm về những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tiến Sĩ Ngữ Văn Nicôlai Niculin Tôi và Yuri Cuznhexôv được đưa tới một phòng ngủ rộng rãi với chăn đệm tuyệt vời, nơi mà ngày trước chỉ có các viên tướng toàn quyền Pháp ở Đông Dương mới được sử dụ…