tennguoidepnhat.net
Bác Hồ trên tem thế giới
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân Văn hóa thế giới – Anh hùng giải phóng dân tộc – Vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều trên tem bưu chính Việt Nam và đ…