tennguoidepnhat.net
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân Việt Nam – di sản có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực quân sự
Cách đây 62 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đáp lại Lời kêu gọi của Người, toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt gái, trai, già, trẻ, dân tộc, đảng phái, tô…