tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về người làm công tác tổ chức, cán bộ
Mình phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi. – Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần gụi nhữn…