tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mùa xuân
Xưa kia người ta chỉ mừng Xuân hẹp hòi trong khuôn khổ gia đình với những câu chúc tụng như: “Ngũ phúc lâm môn, tam dương khai thái”. Ngày nay chúng ta mừng Xuân rộng rãi, từ gia đình đến cả nước, …