tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ
Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.210. Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu …