tennguoidepnhat.net
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười
Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có …